Vakantiehuizen met zwembad

WETTELIJKE KENNISGEVING EN DISCLAIMER

IDENTIFICATIE

In overeenstemming met de wet, op de diensten van de informatiemaatschappijen en elektronische handel, informeert u dat:
De bedrijfsnaam is: Lydia Vazquez Cano (Nombres comerciales: Solidays y Property Management Moraira)
Haar BTW-nummer is: 53263607T
Haar vestigingsplaats is: Calle Barranquet 10, Moraira, España
Om met ons te communiceren, bieden wij u verschillende contactmogelijkheden die hieronder worden beschreven:
Tel: +34 669 940 357
Email: info@solidays.es

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Lydia Vazquez Cano (Nombres comerciales: Solidays y Property Management Moraira) informeert u dat de toegang tot en het gebruik van deze website, evenals de diensten en/of inhoud die via deze website verkregen zijn of verkregen kunnen worden onderworpen zijn aan de voorwaarden zoals uiteengezet in deze juridische kennisgeving.
Als u het daarom niet eens bent met de onderstaande voorwaarden, gelieve dan ook geen gebruik te maken van deze website, aangezien elk gebruik dat u ervan maakt of van de inhoud en/of diensten die erin zijn opgenomen, betekent dat u de wettelijke voorwaarden in deze tekst accepteert.
De navigatie door de website van Lydia Vazquez Cano (Nombres comerciales: Solidays y Property Management Moraira) schrijft de toestand van de gebruiker van dezelfde toe en impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de bepalingen opgenomen in deze Wettelijke Bekendmaking, die wijzigingen kunnen ondergaan.
De gebruiker is verplicht om de website correct te gebruiken in overeenstemming met de wet, de goede trouw, de openbare orde, het verkeer en deze juridische kennisgeving. De gebruiker is jegens Lydia Vazquez Cano (Nombres comerciales: Solidays y Property Management Moraira) of derden aansprakelijk voor alle schade die kan ontstaan als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting. Lydia Vazquez Cano (Nombres comerciales: Solidays y Property Management Moraira), behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de website om de inhoud ervan bij te werken, te corrigeren, te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Daarom kunnen de voorwaarden en bepalingen in deze sectie te allen tijde wijzigen. Daarom nodigen wij u uit deze voorwaarden te lezen wanneer u deze website opnieuw bezoekt. Een dergelijke wijziging zal van toepassing zijn zodra deze beschikbaar is voor de Gebruikers.
Lydia Vazquez Cano (Nombres comerciales: Solidays y Property Management Moraira) is niet verantwoordelijk voor enige schade die door de Gebruiker wordt veroorzaakt als gevolg van onjuist of oneigenlijk gebruik in relaties met derden, en is de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Bovendien is Lydia Vazquez Cano (Nombres comerciales: Solidays y Property Management Moraira) onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor enige schade van welke aard dan ook die kan worden veroorzaakt, bijvoorbeeld als gevolg van de overdracht van een virus of kwaadaardige programma's, ondanks het feit dat alle nodige technologische maatregelen zijn genomen om dit te voorkomen. De Gebruiker verbindt zich ertoe de website Lydia Vazquez Cano (Nombres comerciales: Solidays y Property Management Moraira) niet te gebruiken op een manier die in strijd is met de bepalingen van de geldende wetgeving.
Indien de Gebruiker beslist om deze Wettelijke Aankondiging niet te aanvaarden, dient hij zich te onthouden van de toegang tot en/of het gebruik van de inhoud en/of diensten aangeboden door Lydia Vazquez Cano (Nombres comerciales: Solidays y Property Management Moraira) via haar website.


TOEGANG EN GEBRUIK

De toegang tot onze website is gratis en open, met uitzondering van de kosten van de verbinding met het telecommunicatienetwerk die door de door elke gebruiker gecontracteerde exploitant. De eenvoudige toegang tot het Web impliceert geen enkele commerciële relatie tussen Lydia Vazquez Cano (Nombres comerciales: Solidays y Property Management Moraira) en de gebruiker ervan.
De gebruiker garandeert de authenticiteit en de tijdigheid van alle gegevens die hij of zij communiceert en zal als enige verantwoordelijk zijn voor eventuele valse of onnauwkeurige verklaringen. De gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in om op gepaste wijze gebruik te maken van de inhoud en diensten van Lydia Vazquez Cano (Nombres comerciales: Solidays y Property Management Moraira) en deze niet te gebruiken voor, onder andere:
a) Verspreiding van inhoud die crimineel, gewelddadig, pornografisch, racistisch, xenofoob, beledigend of in strijd met de wet of de openbare orde is.
b) Computervirussen in het netwerk in te voeren of handelingen te verrichten die de elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van Lydia Vazquez Cano (Nombres comerciales: Solidays y Property Management Moraira) of van derden kunnen wijzigen, beschadigen, onderbreken of fouten of schade kunnen veroorzaken; alsmede de toegang van andere gebruikers tot de website en de diensten ervan te belemmeren door het massale gebruik van de computerbronnen waarmee Lydia Vazquez Cano (Nombres comerciales: Solidays y Property Management Moraira) zijn diensten verleent.
c) Schending van de rechten van intellectuele of industriële eigendom, alsook schending van de vertrouwelijkheid van de informatie van Lydia Vazquez Cano (Nombres comerciales: Solidays y Property Management Moraira) of derden.
d) De inhoud te verveelvoudigen, te kopiëren, te verspreiden, beschikbaar te stellen of op enige andere wijze openbaar te maken, te verwerken of te wijzigen, tenzij daarvoor toestemming is verkregen van de houder van de desbetreffende rechten of dit wettelijk is toegestaan.
e) Gegevens voor reclamedoeleinden te verzamelen en alle soorten reclame en mededelingen voor verkoop- of andere commerciële doeleinden te verzenden zonder voorafgaand verzoek of toestemming.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Lydia Vazquez Cano (Nombres comerciales: Solidays y Property Management Moraira), door haarzelf of als rechtverkrijgende, is de eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van haar website, alsook van de elementen die erin zijn vervat (met inbegrip van maar niet beperkt tot beelden, tekst, handelsmerken of logo's, combinaties van kleuren, structuur en ontwerp) die eigendom zijn van haar of haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden.
De reproductie, transformatie, verspreiding en openbare communicatie, met inbegrip van de manier waarop deze ter beschikking wordt gesteld, van het geheel of van een deel van de inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, op om het even welke drager en met om het even welk technisch middel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lydia Vazquez Cano (Nombres comerciales: Solidays y Property Management Moraira) is uitdrukkelijk verboden. Niet-naleving van het voorgaande geeft Lydia Vazquez Cano (Nombres comerciales: Solidays y Property Management Moraira) het recht passende gerechtelijke stappen te ondernemen.
De gebruiker verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Lydia Vazquez Cano (Nombres comerciales: Solidays y Property Management Moraira), als eigenaar of als rechtverkrijgende, te respecteren. U kunt de elementen van de portaalsite bekijken en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op elk ander fysiek medium op voorwaarde dat het uitsluitend en exclusief voor uw persoonlijk en privégebruik is. De verspreiding, wijziging, overdracht of openbare mededeling van de inhoud en alle andere handelingen die niet uitdrukkelijk door de eigenaar van de exploitatierechten zijn toegestaan, zijn verboden.

HYPERLINKS

Het plaatsen van een hyperlink impliceert in geen geval het bestaan van relaties tussen Lydia Vazquez Cano (Nombres comerciales: Solidays y Property Management Moraira) en de eigenaar van de website waarop zij is gevestigd, noch de aanvaarding en goedkeuring door Lydia Vazquez Cano (Nombres comerciales: Solidays y Property Management Moraira) van de inhoud of diensten ervan. Degenen die van plan zijn om een hyperlink aan te maken, moeten vooraf schriftelijke toestemming vragen aan Lydia Vazquez Cano (Nombres comerciales: Solidays y Property Management Moraira).

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Lydia Vazquez Cano (Nombres comerciales: Solidays y Property Management Moraira) sluit, voor zover wettelijk toegestaan, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die hieruit voortvloeit:
a) De onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website of het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, volledigheid en/of actualiteit van de inhoud, evenals het bestaan van ondeugden en gebreken van welke aard dan ook in de inhoud verzonden, verspreid, opgeslagen, beschikbaar gesteld aan degenen die toegang hebben gekregen via de website of de aangeboden diensten.
b) De aanwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud die wijzigingen in de computersystemen, elektronische documenten of gegevens van gebruikers kunnen veroorzaken.
c) Het niet naleven van de wet, de goede trouw, de openbare orde, het verkeert gebruik en deze wettelijke kennisgeving als gevolg van onjuist gebruik van de website. In het bijzonder, en bij wijze van voorbeeld, is Lydia Vazquez Cano (Nombres comerciales: Solidays y Property Management Moraira) niet verantwoordelijk voor acties van derden die intellectuele en industriële eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen, eerrechten, persoonlijke en familiale privacy en imago schenden, evenals regelgeving inzake oneerlijke concurrentie en illegale reclame.
Evenzo wijst Lydia Vazquez Cano (Nombres comerciales: Solidays y Property Management Moraira) elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de informatie die buiten deze website wordt gevonden en niet rechtstreeks door onze webmaster wordt beheerd. De links op deze website zijn uitsluitend bedoeld om de gebruiker te informeren over het bestaan van andere bronnen die de inhoud van deze website kunnen uitbreiden. Lydia Vazquez Cano (Nombres comerciales: Solidays y Property Management Moraira) geeft geen garantie en is niet verantwoordelijk voor de werking of toegankelijkheid van de gelinkte sites.

JURISDICTIE

In het geval van een geschil of conflict over de interpretatie van de voorwaarden van deze juridische kennisgeving, alsmede elke kwestie met betrekking tot de diensten en/of inhoud op deze website, is de tmp_PaisEmpresa wetgeving van toepassing. Voor de beslechting van elk geschil dat kan ontstaan in verband met het gebruik van en de toegang tot het web en / of diensten of inhoud die kunnen worden aangeboden, Lydia Vazquez Cano (Nombres comerciales: Solidays y Property Management Moraira) en de gebruiker komen overeen om voor te leggen aan de rechtbanken en rechtbanken die bevoegd zijn volgens de wet

Solidays